Regulamin sklepu

REGULAMIN 28-10-21

Regulamin sklepu internetowego Logopedaradzibielsko.pl

Bielsko-Bia艂a, dn. 28.10.2021
(ostatnia zmiana 11.01.2022)

Dzie艅 dobry!

Poni偶ej znajduje si臋 regulamin sklepu internetowego https://www.logopedaradzibielsko.pl , w kt贸rym zawieraj膮 si臋 informacje m.in. o sposobie sk艂adania zam贸wienia i zawarcia umowy, formach p艂atno艣ci dost臋pnych w sklepie, procedurze odst膮pienia od umowy czy post臋powaniu reklamacyjnym.

Sklep internetowy znajduj膮cy si臋 pod domen膮 Logopedaradzibielsko.pl nale偶y do LOGOPEDA RADZI Marta Czajka-Nawrocka, Dominik Nawrocki Sp贸艂ka Cywilna: ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Bia艂a, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, NIP 5472227854, REGON 389819879.

W ka偶dej chwili mo偶esz skontaktowa膰 si臋 z nami, wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 na adres e-mail sklep@logopedaradzibielsko.pl.

Pozdrawiamy i 偶yczymy udanych zakup贸w

zesp贸艂 Logopeda Radzi聽

搂 1

DEFINICJE


Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje si臋 nast臋puj膮ce znaczenie poni偶szych poj臋膰:

 1. Kupuj膮cy 鈥 osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba prawna,

 2. Klient/Kupuj膮cy/Konsument 鈥 osoba fizyczna, zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 niezwi膮zan膮 z bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮,

 3. Przedsi臋biorca na prawach konsumenta (PNPK) 鈥 przedsi臋biorca, kt贸ry prowadzi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, chce zawrze膰 Umow臋 ze Sprzedawc膮 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jego dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, a jednocze艣nie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego,

 4. Regulamin 鈥 niniejszy regulamin, dost臋pny pod adresem https://www.logopedaradzibielsko/regulamin-sklepu/,

 5. Sklep 鈥 sklep internetowy dzia艂aj膮cy pod adresem https://www.logopedaradzibielsko.pl/,

 6. Konto Klienta/Panel Klienta 鈥 indywidualny panel Klienta dost臋pny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i has艂em, s艂u偶膮cy do nabywania Produkt贸w za po艣rednictwem Sklepu internetowego, a tak偶e uzyskaniu przez Klienta dost臋pu do wykupionych produkt贸w i informacji o historii zam贸wie艅;

 7. Sprzedawca 鈥 LOGOPEDA RADZI Marta Czajka-Nawrocka, Dominik Nawrocki Sp贸艂ka Cywilna, ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Bia艂a, nr NIP 5472227854, REGON 389819879.

 8. Umowa (sprzeda偶y) 鈥 umowa zawierana pomi臋dzy Stronami, kt贸ra dotyczy Us艂ug Elektronicznych lub sprzeda偶y produkt贸w oferowanych w Sklepie, w tym tre艣ci cyfrowych,

 9. Us艂ugi Elektroniczne 鈥 wszelkie us艂ugi elektroniczne 艣wiadczone przez Sprzedawc臋 na rzecz聽 Kupuj膮cego na po艣rednictwem Sklepu.

搂 2
POSTANOWIENIA OG脫LNE

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowi膮zuje od dnia 25.10.2021r.

 2. Za po艣rednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupuj膮cemu mo偶liwo艣膰 zawarcia Umowy dotycz膮cej sprzeda偶y i dostarczenia tre艣ci cyfrowych w postaci kurs贸w i webinar贸w on-line, oraz innych produkt贸w elektronicznych opisanych na stronach Sklepu.

 3. Regulamin okre艣la zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a tak偶e prawa i obowi膮zki Sprzedawcy i Kupuj膮cych.

 4. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spe艂nienie szczeg贸lnych warunk贸w technicznych przez komputer lub inne urz膮dzenie Kupuj膮cego. Wystarczaj膮ce s膮:

  1. dost臋p do Internetu,

  2. standardowy system operacyjny,

  3. standardowa przegl膮darka internetowa,

  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 5. Kupuj膮cy nie mo偶e dokona膰 zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

 6. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie tre艣ci o charakterze bezprawnym, w szczeg贸lno艣ci poprzez przesy艂anie takich tre艣ci za po艣rednictwem formularzy dost臋pnych w Sklepie.

 7. Wszystkie ceny produkt贸w podane na stronach Sklepu s膮 cenami brutto.

 8. Warunkiem skorzystania z us艂ug Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzeda偶y jest akceptacja postanowie艅 niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptacj臋 wyra偶a zgod臋 na wszystkie postanowienia i zobowi膮zuje si臋 ich przestrzega膰.

搂 3

LOGOPEDYCZNE US艁UGI ELEKTRONICZNE

 1. Za po艣rednictwem Sklepu Sprzedawca 艣wiadczy na rzecz Kupuj膮cego Logopedyczne Us艂ugi Elektroniczne.

 2. Podstawow膮 Us艂ug膮 Elektroniczn膮 艣wiadczon膮 na rzecz Kupuj膮cego przez Sprzedawc臋 jest umo偶liwienie Kupuj膮cemu z艂o偶enia zam贸wienia w Sklepie prowadz膮cego do zawarcia ze Sprzedawc膮 Umowy. Z艂o偶enie zam贸wienia mo偶liwe jest dzi臋ki za艂o偶eniu konta w Sklepie.

 3. Je偶eli Kupuj膮cy zdecyduje si臋 za艂o偶y膰 konto w Sklepie, Sprzedawca 艣wiadczy r贸wnie偶 na rzecz Kupuj膮cego Us艂ug臋 Elektroniczn膮 polegaj膮c膮 na za艂o偶eniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane s膮 dane Kupuj膮cego oraz historia z艂o偶onych przez niego zam贸wie艅 w Sklepie. Kupuj膮cy loguje si臋 do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie has艂a.

 4. Za艂o偶enie konta w Sklepie odbywa si臋 poprzez wype艂nienie i przes艂anie, za pomoc膮 automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Kupuj膮cy mo偶e w ka偶dej chwili usun膮膰 konto, przesy艂aj膮c stosowne 偶膮danie do Sprzedawcy. Usuni臋cie konta nie spowoduje usuni臋cia danych o z艂o偶onych zam贸wieniach z wykorzystaniem konta.

 5. Je偶eli Kupuj膮cy zdecyduje si臋 zapisa膰 do Newslettera, Sprzedawca 艣wiadczy r贸wnie偶 na rzecz Kupuj膮cego Us艂ug臋 Elektroniczn膮 polegaj膮c膮 na przesy艂aniu Kupuj膮cemu wiadomo艣ci e-mail zawieraj膮cych informacje o nowo艣ciach, promocjach, produktach lub us艂ugach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa si臋 poprzez wype艂nienie i przes艂anie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie sk艂adania zam贸wienia. Kupuj膮cy mo偶e w ka偶dej chwili zrezygnowa膰 z otrzymywania newslettera, klikaj膮c w przycisk s艂u偶膮cy do rezygnacji widoczny w ka偶dej wiadomo艣ci przesy艂anej w ramach Newslettera lub przesy艂aj膮c stosowne 偶膮danie do Sprzedawcy.

 6. Us艂ugi Elektroniczne s膮 艣wiadczone na rzecz Kupuj膮cego nieodp艂atnie. Odp艂atne s膮 natomiast Umowy dotycz膮ce sprzeda偶y produkt贸w oraz dostarczenia tre艣ci cyfrowych, kt贸re s膮 zawierane za po艣rednictwem Sklepu.

 7. W celu zapewnienia bezpiecze艅stwa Kupuj膮cemu i przekazania danych w zwi膮zku z korzystaniem ze Sklepu Sprzedawca podejmuje 艣rodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro偶enia bezpiecze艅stwa 艣wiadczonych Us艂ug Elektronicznych, w szczeg贸lno艣ci 艣rodki s艂u偶膮ce zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 8. Sprzedawca podejmuje dzia艂ania w celu zapewnienia w pe艂ni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupuj膮cy powinien poinformowa膰 Sprzedawc臋 o wszelkich nieprawid艂owo艣ciach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

 9. Wszelkie reklamacje zwi膮zane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupuj膮cy mo偶e zg艂asza膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@logopedaradzibielsko.pl. W reklamacji Kupuj膮cy powinien poda膰 imi臋 i nazwisko, adres do korespondencji, a tak偶e rodzaj i dat臋 wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci zwi膮zanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca b臋dzie rozpatrywa膰 wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupuj膮cego o jej rozstrzygni臋ciu na adres e-mail sk艂adaj膮cego reklamacj臋.

搂 4
ZAWIERANIE UMOWY

 1. Z艂o偶enie zam贸wienia odbywa si臋 poprzez wype艂nienie formularza zam贸wienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesuj膮cych Kupuj膮cego Logopedycznych Us艂ug Elektronicznych. W formularzu konieczne jest podanie danych niezb臋dnych do realizacji zam贸wienia. Warunkiem z艂o偶enia zam贸wienia jest akceptacja Regulaminu, z kt贸rym Kupuj膮cy powinien uprzednio si臋 zapozna膰. W razie jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci dotycz膮cych Regulaminu, Kupuj膮cy mo偶e skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮.

 2. Proces sk艂adania zam贸wienia ko艅czy klikni臋cie w przycisk finalizuj膮cy zam贸wienie. Klikni臋cie w przycisk finalizuj膮cy zam贸wienie stanowi o艣wiadczenie woli Kupuj膮cego prowadz膮ce do zawarcia ze Sprzedawc膮 umowy o dostarczenie tre艣ci cyfrowych.

 3. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze艣nie przyjmuje Zam贸wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia i jego przyj臋cie do realizacji nast臋puje poprzez przes艂anie przez Sprzedawc臋 Klientowi stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta – wiadomo艣膰 zawiera o艣wiadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zam贸wienia i o jego przyj臋ciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda偶y. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta powy偶szej wiadomo艣ci e-mail, zawarta zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.聽

搂 5
SK艁ADANIE ZAM脫WIENIA

 1. Kupuj膮cy mo偶e z艂o偶y膰 zam贸wienie jako zarejestrowany klient.

 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupuj膮cy, kt贸ry posiada konto w Sklepie. Kupuj膮cy mo偶e za艂o偶y膰 konto z poziomu Sklepu. Rejestracja oznacza za艂o偶enie indywidualnego Panelu Klienta, w kt贸rym znajd膮 si臋 zakupione produkty.

 3. Z艂o偶enie zam贸wienia odbywa si臋 poprzez wype艂nienie formularza zam贸wienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesuj膮cych Kupuj膮cego Logopedycznych Us艂ug Elektronicznych.. W formularzu konieczne jest podanie danych niezb臋dnych do realizacji zam贸wienia. Na etapie sk艂adania zam贸wienia nast臋puje r贸wnie偶 wyb贸r metody p艂atno艣ci za zam贸wienie. Warunkiem z艂o偶enia zam贸wienia jest akceptacja Regulaminu, z kt贸rym Kupuj膮cy powinien uprzednio si臋 zapozna膰. W razie jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci dotycz膮cych regulaminu Kupuj膮cy mo偶e skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮.

 4. Po klikni臋ciu w przycisk finalizuj膮cy zam贸wienie Kupuj膮cy zostanie przekierowany do bramki p艂atno艣ci, zgodnie z wybran膮 metod膮 p艂atno艣ci. Po skutecznym dokonaniu p艂atno艣ci Kupuj膮cy zostanie zwrotnie przekierowany na stron臋 Sklepu z potwierdzeniem zam贸wienia. Z t膮 chwil膮 umow臋 uwa偶a si臋 za zawart膮 pomi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedawc膮. Potwierdzenie zawarcia umowy o dostarczenie logopedycznych tre艣ci cyfrowych zostanie przes艂ane Kupuj膮cemu na adres e-mail podany w formularzu zam贸wienia.

 5. Je偶eli przedmiotem zam贸wienia s膮 jednocze艣nie produkty r贸偶nego rodzaju, z艂o偶enie zam贸wienia prowadzi do zawarcia kilku Um贸w okre艣lonego rodzaju odpowiadaj膮cych przedmiotowi zam贸wienia.

 6. W formularzu zam贸wienia Kupuj膮cy musi poda膰 prawdziwe dane osobowe. Kupuj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰 za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zam贸wienia w sytuacji, gdy Kupuj膮cy poda艂 nieprawdziwe dane lub gdy dane te budz膮 uzasadnione w膮tpliwo艣ci Sprzedawcy co do ich poprawno艣ci. W takim przypadku Kupuj膮cy zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez poczt臋 elektroniczn膮 o w膮tpliwo艣ciach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupuj膮cemu przys艂uguje prawo wyja艣nienia wszelkich okoliczno艣ci zwi膮zanych z weryfikacj膮 prawdziwo艣ci podanych danych. W przypadku braku danych pozwalaj膮cych Sprzedawcy na podj臋cie kontaktu z Kupuj膮cym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyja艣nie艅 po podj臋ciu kontaktu przez Kupuj膮cego.

 7. Kupuj膮cy o艣wiadcza, 偶e wszelkie dane podane przez niego w formularzu zam贸wienia s膮 prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do weryfikowania ich prawdziwo艣ci i poprawno艣ci, cho膰 posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powy偶ej.

 8. Kupuj膮cy zobowi膮zany jest korzysta膰 z Panelu Klienta i platformy sklepowej w spos贸b zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczeg贸lno艣ci:

  • korzysta膰 z platformy w spos贸b niezak艂贸caj膮cy korzystanie z platformy przez pozosta艂ych jej u偶ytkownik贸w, nienaruszaj膮cy jakichkolwiek praw, d贸br lub interes贸w os贸b trzecich, niewp艂ywaj膮cy negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczeg贸lnie poprzez wykorzystanie z艂o艣liwego oprogramowania,

  • nie udost臋pnia膰 danych dost臋powych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,

  • nie rozpowszechnia膰 kursu ani jego poszczeg贸lnych fragment贸w bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 9. W razie korzystania z platformy kursowej w spos贸b sprzeczny z ust. 4 powy偶ej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupuj膮cemu dost臋pu do platformy.

搂 6
DOSTAWA I P艁ATNO艢膯

 1. Dost臋pne metody p艂atno艣ci za zam贸wienie opisane s膮 na stronach Sklepu oraz prezentowane s膮 Kupuj膮cemu na etapie sk艂adania zam贸wienia.

 2. Klient ma mo偶liwo艣膰 dokonania zap艂aty za Produkt tytu艂em z艂o偶onego Zam贸wienia w nast臋puj膮cy spos贸b:聽

  1. ca艂o艣膰 kwoty zam贸wienia – p艂atno艣膰 online lub kart膮 p艂atnicz膮 za po艣rednictwem wybranego Operatora p艂atno艣ci,

  2. ratalnie wed艂ug opisu na stronie – za po艣rednictwem PayPo Sp. z o.o. ,

  3. przedp艂ata na konto bankowe PL LOGOPEDA RADZI Marta Czajka-Nawrocka 83 1140 2004 0000 3702 8186 1126.

 3. P艂atno艣膰 w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.脿 r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjaln膮 siedzib膮 w Luksemburgu, L-2449聽

 4. P艂atno艣ci elektroniczne przelewy24 oraz PayPo obs艂ugiwane s膮 przez nast臋puj膮cego operatora p艂atno艣ci: PayPro SA 鈥 z siedzib膮 w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Pozna艅, wpisan膮 do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Pozna艅 Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zak艂adowym wynosz膮cym 4.500.000,00 z艂, w ca艂o艣ci op艂aconym, wpisan膮 do rejestru krajowych instytucji p艂atniczych prowadzonego przez Komisj臋 Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja p艂atnicza.

 5. W przypadku p艂atno艣ci kartami kredytowymi, dost臋pne s膮 nast臋puj膮ce rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

 6. Kupuj膮cy ma prawo skorzystania z opcji odroczonej p艂atno艣ci 30 dni lub rozdzielenia p艂atno艣ci na 4 raty po przekroczeniu 31 dni od daty zakupu. Odroczone p艂atno艣ci i p艂atno艣膰 w ratach obs艂uguje PayPo Sp. z. o.o. (https://paypo.pl/). Po wybraniu tej opcji p艂atno艣ci i pomy艣lnej weryfikacji przezs PayPo, sklep www.logopedaradzinielsko.pl otrzymuje p艂atno艣膰 w ca艂o艣ci, a kwestie rozliczenia transakcji przechodz膮 na podmiot PayPo.
  PayPo Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie, ul. Domaniewska 37 (02-672 Warszawa), wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zak艂adowym w wysoko艣ci 943.550 z艂otych, NIP: 521-37-05-997, Regon: 362485126. Sp贸艂ka wpisana do Rejestru Instytucji Po偶yczkowych pod numerem RIP000135 oraz Rejestru Ma艂ych Instytucji P艂atniczych pod numerem MIP43/2019 prowadzonych przez Komisj臋 Nadzoru Finansowego.
  Spos贸b naliczania koszt贸w:Przy sp艂acie transakcji w ci膮gu 30 dni od zawarcia umowy, nie ponosisz 偶adnych koszt贸w. Prowizja jest naliczana 31 dnia, a jej wysoko艣膰 zale偶y od sklepu, aktualnej promocji oraz indywidualnej oceny zdolno艣ci kredytowej. Dok艂adne wyliczenie dla transakcji jest prezentowane w formularzu informacyjnym przed zawarciem umowy. Minimalna prowizja wynosi 0%, maksymalna prowizja wynosi 15% od warto艣ci sfinansowanych zakup贸w.
  Przyk艂ad reprezentatywny dla maksymalnej prowizji: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 97.9%, ca艂kowita kwota kredytu 200.00z艂, ca艂kowita kwota do zap艂aty 230.00z艂, kredyt nieoprocentowany, ca艂kowity koszt kredytu 30.00z艂 (prowizja), okres obowi膮zywania umowy – 120 dni. Kalkulacja zosta艂a dokonana na dzie艅 13.01.2021. Udzielenie kredytu jest uzale偶nione od oceny zdolno艣ci kredytowej klienta przez PayPo Sp. Z o.o.
  殴r贸d艂o: stopka witryny https://paypo.pl/

搂7
PRAWA W艁ASNO艢CI INTELEKTUALNEJ

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupuj膮cego, 偶e tre艣ci dost臋pne na stronach Sklepu oraz logopedyczne tre艣ci cyfrowe sprzedawane za po艣rednictwem Sklepu mog膮 stanowi膰 utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do kt贸rych prawa autorskie przys艂uguj膮 Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupuj膮cego, 偶e dalsze rozpowszechnianie tre艣ci obj臋tych prawami autorskimi przez Kupuj膮cego bez zgody Sprzedawcy, za wyj膮tkiem korzystania z tre艣ci w ramach dozwolonego u偶ytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przys艂uguj膮cych Sprzedawcy i mo偶e skutkowa膰 odpowiedzialno艣ci膮 cywiln膮 lub karn膮.

搂 8

LOGOPEDYCZNE US艁UGI ELEKTRONICZNE

 1. Realizacja zam贸wienia obejmuj膮cego kurs on-line, e-book, audiobook/podcast, webinar, mastermind, program nast臋puje poprzez przetworzenie p艂atno艣ci i pojawienie si臋 produktu w Panelu Klienta.聽

 2. Dost臋p do kursu on-line odbywa si臋 Panelu Klienta w sklepie https://www.logopedaradzibielsko.pl. Z艂o偶enie zam贸wienia skutkuje za艂o偶eniem dla Kupuj膮cego konta u偶ytkownika w Panelu Klienta umo偶liwiaj膮cego mu uzyskanie dost臋pu do kursu.

 3. Z chwil膮 pierwszego zalogowania si臋 do konta u偶ytkownika w ramach Panelu Klienta i/lub dostarczeniu wiadomo艣ci e-mail wraz z materia艂ami stanowi膮cymi zakupiony produkt, tre艣ci cyfrowe stanowi膮ce zawarto艣膰 kursu uwa偶a si臋 za dostarczone w ca艂o艣ci Kupuj膮cemu.

 4. Klient, sk艂adaj膮c zam贸wienie, zaznacza w formularzu opcj臋, i偶 po dostarczeniu wszystkich tre艣ci cyfrowych odst臋puje od prawa do聽

 5. Dost臋p do tre艣ci cyfrowych Logopedycznych Us艂ug Elektronicznych wchodz膮cych w sk艂ad zakupionego produktu, mo偶e by膰 ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po up艂ywie wskazanego okresu czasu, Kupuj膮cy utraci dost臋p do zakupionych tre艣ci. Je偶eli dost臋p do tre艣ci przyznawany by艂 na czas nieoznaczony, Sprzedawca mo偶e podj膮膰 decyzj臋 o wy艂膮czeniu dost臋pu do Produktu, o czym uprzedzi Kupuj膮cego przynajmniej z miesi臋cznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupuj膮cy b臋dzie m贸g艂 pobra膰 wszystkie materia艂y wchodz膮ce w sk艂ad Kursu na dysk lub do pami臋ci swojego urz膮dzenia.

 6. Poszczeg贸lne Logopedyczne Us艂ugi Elektroniczne dost臋pne w Sklepie lub ich cz臋艣ci mog膮 by膰 prezentowane r贸wnie偶 w ramach oddzielnych stron internetowych, innych ni偶 Sklep. Zakup dost臋pu do tre艣ci cyfrowych nast臋puje jednak zawsze za po艣rednictwem mechanizmu Sklepu.

搂 9

FAKTURA / RACHUNEK

 1. Ka偶dy zakup potwierdzony jest wystawionym rachunkiem (dla os贸b fizycznych) lub faktur膮 (dla dzia艂alno艣ci gospodarczych).

 2. Faktura/rachunek za zakup s膮 generowane automatycznie i przesy艂ane Klientowi tu偶 po zatwierdzeniu p艂atno艣ci na adres e-mail, kt贸ry poda艂 w formularzu zakupu.

 3. Po wystawieniu rachunku, nie b臋dzie ju偶 mo偶liwo艣ci wystawienia faktury.

 4. Istnieje mo偶liwo艣膰 wystawienia faktury na plac贸wk臋. W takim wypadku Klient sk艂ada zam贸wienie z zaznaczeniem p艂atno艣ci zwyk艂ym przelewem tradycyjnym i podaniem danych do faktury w uwagach do zam贸wienia lub w osobnym mailu do sklepu: sklep@logopedaradzibielsko.pl.

搂 10

ODST膭PIENIE OD UMOWY KONSUMENTA lub PNPK

 1. Konsument lub PNPK, kt贸ry zawar艂 ze Sprzedawc膮 Umow臋 na odleg艂o艣膰, ma prawo odst膮pi膰 od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia obj臋cia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku Umowy sprzeda偶y) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (w przypadku Umowy o dostarczenie tre艣ci cyfrowych).

 2. Prawo do odst膮pienia od Umowy nie przys艂uguje w odniesieniu do Um贸w o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta lub PNPK przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc臋 o utracie prawa odst膮pienia od Umowy.

 3. Chwil膮 rozpocz臋cia 艣wiadczenia jest dor臋czenie Kupuj膮cemu wiadomo艣ci e-mail z instrukcj膮 uzyskania dost臋pu do tre艣ci cyfrowych.

搂 11

ODPOWIEDZIALNO艢膯 ZA WADY

 1. Sprzedawca ma obowi膮zek dostarczy膰 Kupuj膮cemu produkt w postaci tre艣ci cyfrowej wolnej od wad, w zwi膮zku z czym Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl臋dem Kupuj膮cego b臋d膮cego Konsumentem, je偶eli sprzedany produkt cyfrowy ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 (r臋kojmia za wady). W odniesieniu do pozosta艂ych Kupuj膮cych, kt贸rzy nie s膮 Konsumentami, r臋kojmia za wady zostaje wy艂膮czona.

 2. Je艣li Kupuj膮cy stwierdzi wad臋 tre艣ci cyfrowej, za kt贸r膮 Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰, powinien poinformowa膰 o tym Sprzedawc臋, okre艣laj膮c jednocze艣nie swoje roszczenie zwi膮zane ze stwierdzon膮 wad膮 lub sk艂adaj膮c o艣wiadczenie stosownej tre艣ci.

 3. Kupuj膮cy mo偶e kontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 zar贸wno poczt膮 tradycyjn膮, jak r贸wnie偶 poczt膮 elektroniczn膮.

 4. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do sk艂adanej przez Kupuj膮cego reklamacji w ci膮gu 14 dni od dnia dor臋czenia mu reklamacji za pomoc膮 takiego 艣rodka komunikacji, przy wykorzystaniu kt贸rego reklamacja zosta艂a z艂o偶ona.

搂 12

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Kupuj膮cego jest Sprzedawca.

 2. Szczeg贸艂y dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plik贸w cookies znajduj膮 si臋 w polityce prywatno艣ci dost臋pnej pod adresem https://logopedaradzibielsko.pl/polityka-prywatnosci/

搂 13

POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwo艂ywania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupuj膮cego, w tym w szczeg贸lno艣ci warunk贸w Um贸w zawartych przed dokonaniem zmiany.

 2. Wszelkie spory zwi膮zane z umowami zawieranymi za po艣rednictwem Sklepu b臋d膮 rozpatrywane przez polski s膮d powszechny w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na sta艂e miejsce wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej przez Sprzedawc臋. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsument贸w oraz PNPK, w przypadku kt贸rych w艂a艣ciwo艣膰 oraz jurysdykcja s膮du rozpatrywane s膮 na zasadach og贸lnych.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Um贸w zawartych przed zmian膮 Regulaminu stosuje si臋 Regulamin obowi膮zuj膮cy w dacie zawarcia Umowy.

 4. Niniejszy Regulamin obowi膮zuje od dnia 25.10.2021.

 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dost臋pne s膮 do 艣ci膮gni臋cia w formacie .pdf 鈥 linki znajduj膮 si臋 poni偶ej Regulaminu.

Zapisz si臋 do newslettera i otrzymaj darmowy ebook

  Um贸w si臋 na wizyt臋